Privacy Verklaring

Op deze pagina treft u de Privacy Verklaring aan van Ticketsplus B.V.(T+).
Deze Privacy Verklaring is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van T+ en haar dochtermaatschappijen tenzij deze uitdrukkelijk een eigen privacy verklaring hanteren. Klik hier voor een overzicht van de activiteiten die onder T+  vallen.

Algemeen
Wanneer u een ticket bestelt, u aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, deelneemt aan een actie, gebruik maakt van onze digitale diensten, contact opneemt met T+ of anderszins gebruik maakt van de diensten van (een onderdeel van)T+, worden de door u verstrekte en gebruikte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt.
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Ticketsplus B.V., Baronielaan 87, 4818PC te Breda. De gegevensverwerking is gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag.
T+ vindt het belangrijk om uw persoonsgegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. T+ houdt zich daarom zowel aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet, als aan de gedragscodes van de DDMA (Dutch Dialogue Marketing Association).

Doeleinden gegevensverwerking
De verstrekte persoonsgegevens kunnen door T+ worden verwerkt voor de volgende doeleinden:
Voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
Als u een betaalde dienst of product hebt afgenomen, om te factureren;
Om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen via één van de digitale diensten van T+ of contact op te nemen met andere gebruikers van die digitale diensten;
Om u op de hoogte te houden van de producten en diensten van T+;
Om u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen;
Om het inloggen via social media diensten van derde partijen mogelijk te maken;
Om u gerichte advertenties te tonen; zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product of dienst waarvan T+ op basis van de door haar verwerkte gegevens vermoedt dat u daarvoor interesse heeft;
Om te voldoen aan de op T+ van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
Uw persoonsgegevens kunnen voor de voornoemde doeleinden worden uitgewisseld met of ter beschikking worden gesteld aan alle onderdelen van T+.
Bij gebruikmaking van onze digitale diensten, is het mogelijk dat automatisch voor u een account wordt aangemaakt met gebruikmaking van de door u reeds verstrekte persoonsgegevens in het kader van één van onze andere diensten. Ook is het mogelijk dat wanneer u gebruik maakt van verschillende T+ producten en/of diensten, de in dat kader verstrekte gegevens worden gecombineerd met gegevens afkomstig van (het gebruik van) andere T+ producten en/of diensten.

Gegevensverstrekking aan derden
Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot het T+-concern behoren, behoudens het navolgende. Uw gegevens kunnen zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden verstrekt aan partijen, die door T+ worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld de leverancier van een door u besteld product). In een dergelijk geval worden uw gegevens slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt (bijvoorbeeld de levering van het product). Daarnaast is het mogelijk dat T+ op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. T+ zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat. Tenslotte kan T+ uw gegevens doorgeven aan derden, bijvoorbeeld indien een derde van oordeel is dat de inhoud van uw advertentie inbreuk maakt op zijn intellectuele eigendomsrechten, of dat sprake is van onrechtmatige uitingen op één van de fora die T+ ter beschikking stelt. In dergelijke gevallen zal T+ uw gegevens uitsluitend onder strikte voorwaarden verstrekken waarbij steeds rekening wordt gehouden met uw belangen.

Cookies
Bij gebruik van de digitale diensten van T+ kan informatie over uw gebruik van deze diensten worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies. Meer informatie over cookies is te vinden in de T+ Cookie Verklaring.

Telefoongesprekken
Telefoongesprekken met de klantenservice van T+-onderdelen kunnen worden opgenomen voor trainings- en coachingsdoeleinden. De opnames worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk en zijn niet toegankelijk voor derden.

Externe dienstverleners en andere sites
Indien u via een digitale dienst van T+ terecht komt op de site of applicatie van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende partner c.q. derde van toepassing. U wordt aangeraden de privacy verklaring van deze partner c.q. derde te raadplegen.
Voor digitale diensten van T+ waartoe u toegang kan krijgen via social media diensten van derde partijen, geldt dat T+ de in dat kader door u gebruikte inloggegevens verwerkt op de wijze als beschreven in deze Privacy Verklaring.

Beveiliging gegevens
T+ respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van T+. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van T+, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. T+ spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.
T+ is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan T+.

Inzage en correctie gegevens en recht van verzet
U kunt te allen tijde kosteloos inzicht krijgen in uw gegevens die door T+ zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen van T+ via e-mail, telefoon, post en/of SMS. Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kunt u dat schriftelijk doen via:
Ticketsplus B.V.
T.a.v. Klantregistratie
Baronielaan 87
4818 PC Breda.
U kunt ook een e-mail sturen naar support@ticketsplus.nl

Wijziging van deze Privacy Verklaring
T+ behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacy Verklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacy Verklaring op de hoogte bent.
Deze Privacy Verklaring is voor het laatst gewijzigd op 26 januari 2015.

Privacy Verklaring

Op deze pagina treft u de Privacy Verklaring aan van Ticketsplus B.V.(T+).
Deze Privacy Verklaring is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van T+ en haar dochtermaatschappijen tenzij deze uitdrukkelijk een eigen privacy verklaring hanteren. Klik hier voor een overzicht van de activiteiten die onder T+  vallen.

Algemeen
Wanneer u een ticket bestelt, u aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, deelneemt aan een actie, gebruik maakt van onze digitale diensten, contact opneemt met T+ of anderszins gebruik maakt van de diensten van (een onderdeel van)T+, worden de door u verstrekte en gebruikte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt.
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Ticketsplus B.V., Baronielaan 87, 4818PC te Breda. De gegevensverwerking is gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag.
T+ vindt het belangrijk om uw persoonsgegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. T+ houdt zich daarom zowel aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet, als aan de gedragscodes van de DDMA (Dutch Dialogue Marketing Association).

Doeleinden gegevensverwerking
De verstrekte persoonsgegevens kunnen door T+ worden verwerkt voor de volgende doeleinden:
Voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
Als u een betaalde dienst of product hebt afgenomen, om te factureren;
Om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen via één van de digitale diensten van T+ of contact op te nemen met andere gebruikers van die digitale diensten;
Om u op de hoogte te houden van de producten en diensten van T+;
Om u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen;
Om het inloggen via social media diensten van derde partijen mogelijk te maken;
Om u gerichte advertenties te tonen; zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product of dienst waarvan T+ op basis van de door haar verwerkte gegevens vermoedt dat u daarvoor interesse heeft;
Om te voldoen aan de op T+ van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
Uw persoonsgegevens kunnen voor de voornoemde doeleinden worden uitgewisseld met of ter beschikking worden gesteld aan alle onderdelen van T+.
Bij gebruikmaking van onze digitale diensten, is het mogelijk dat automatisch voor u een account wordt aangemaakt met gebruikmaking van de door u reeds verstrekte persoonsgegevens in het kader van één van onze andere diensten. Ook is het mogelijk dat wanneer u gebruik maakt van verschillende T+ producten en/of diensten, de in dat kader verstrekte gegevens worden gecombineerd met gegevens afkomstig van (het gebruik van) andere T+ producten en/of diensten.

Gegevensverstrekking aan derden
Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot het T+-concern behoren, behoudens het navolgende. Uw gegevens kunnen zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden verstrekt aan partijen, die door T+ worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld de leverancier van een door u besteld product). In een dergelijk geval worden uw gegevens slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt (bijvoorbeeld de levering van het product). Daarnaast is het mogelijk dat T+ op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. T+ zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat. Tenslotte kan T+ uw gegevens doorgeven aan derden, bijvoorbeeld indien een derde van oordeel is dat de inhoud van uw advertentie inbreuk maakt op zijn intellectuele eigendomsrechten, of dat sprake is van onrechtmatige uitingen op één van de fora die T+ ter beschikking stelt. In dergelijke gevallen zal T+ uw gegevens uitsluitend onder strikte voorwaarden verstrekken waarbij steeds rekening wordt gehouden met uw belangen.

Cookies
Bij gebruik van de digitale diensten van T+ kan informatie over uw gebruik van deze diensten worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies. Meer informatie over cookies is te vinden in de T+ Cookie Verklaring.

Telefoongesprekken
Telefoongesprekken met de klantenservice van T+-onderdelen kunnen worden opgenomen voor trainings- en coachingsdoeleinden. De opnames worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk en zijn niet toegankelijk voor derden.

Externe dienstverleners en andere sites
Indien u via een digitale dienst van T+ terecht komt op de site of applicatie van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende partner c.q. derde van toepassing. U wordt aangeraden de privacy verklaring van deze partner c.q. derde te raadplegen.
Voor digitale diensten van T+ waartoe u toegang kan krijgen via social media diensten van derde partijen, geldt dat T+ de in dat kader door u gebruikte inloggegevens verwerkt op de wijze als beschreven in deze Privacy Verklaring.

Beveiliging gegevens
T+ respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van T+. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van T+, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. T+ spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.
T+ is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan T+.

Inzage en correctie gegevens en recht van verzet
U kunt te allen tijde kosteloos inzicht krijgen in uw gegevens die door T+ zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen van T+ via e-mail, telefoon, post en/of SMS. Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kunt u dat schriftelijk doen via:
Ticketsplus B.V.
T.a.v. Klantregistratie
Baronielaan 87
4818 PC Breda.
U kunt ook een e-mail sturen naar support@ticketsplus.nl

Wijziging van deze Privacy Verklaring
T+ behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacy Verklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacy Verklaring op de hoogte bent.
Deze Privacy Verklaring is voor het laatst gewijzigd op 26 januari 2015.